Jesteś tutaj

Warto znać cele dokonywania ocen personelu

Przeciętna organizacja to przede wszystkim osoby w niej zatrudnione. Stosując metody diagnozowania pracy staje się realne sterowanie oraz ustabilizowanie produktywnego działania zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Adekwatna oraz w porę ocena pracowników powoduje wyprzedzające zmniejszenie niepożądanych skutków pochodzących z przyjęcia w przedsiębiorstwie niewłaściwych kandydatów. Dlatego jest to niezwykle istotna działalność menedżera.
System ocen pracowniczych odgrywa ważną rolę w przewodzeniu zespołem. Jednocześnie bywa to istotny pierwiastek wdrożenia strategii personalnej przedsiębiorstwa. Ocena bazuje na permanentnym poświęcaniu uwagi na przejawiane normy zachowań i wyniki pracy zatrudnionych w dążeniu do wsparcia merytorycznego, pobudzania aktywności i kontrolowania. Opis tego zjawiska możesz odszukać w artykułach: Zaawansowane Szkolenia Komunikacja i Współdziałanie .
Diagnozowanie efektów pracy jest tylko z pozoru łatwe. W praktyce wymagane są pewne predyspozycje oraz dość duże elementy na drodze zawodowej. Według kryterium potrzeb instytucji cele przeprowadzania diagnozy pracy można podzielić na dwa zakresy funkcjonalne.
Do zakresu czynnościowego zaliczają się:
- zdolność stosowania właściwego pozyskiwania oraz wykorzystania personelu w nawiązaniu do wykazywanych możliwości intelektualnych, ich hobby, zaangażowania w życie zawodowe,
- urealnianie tworzenia harmonogramów oraz kierowania personelem,
- wskazanie merytorycznych podstaw dylematów powiązanych z kadrowymi przetasowaniami, outplacementem, awansem,
- wystawianie rekomendacji,
- zdiagnozowanie wymagań i kierunków doskonalenia podwładnych,
- projektowanie kadry będącej personelem rezerwowym,
- określenie strategicznej polityki kadrowej firmy.
Do efektów psychologicznych można zaliczyć:
- wpływanie na efekty pracy przez budowanie pożądanej postawy do pracy,
- wzmacnianie wniosków zawartych w wymaganiach względem pracownika w czasie przeprowadzanej oceny,
- aktywizowanie personelu bazujące na świadomości pracowników na temat rezultatów wykonywanych działań, przestrzeni do doskonalenia oraz kreowaniu bodźców dla samodoskonalenia pracowników,
- obniżanie poziomu niezbyt pozytywnych i niekorzystnych dla organizacji cech pracowników,
- poprawy relacji między pracownikami.
Jak widać, o wymienionych wyżej celach menedżer powinien pamiętać oceniając podwładnych.
O NAS

W tym blogu zwykle piszemy także o:
- analizy kompetencji ludzi w firmach
- ankiety osobowościowe
- cykle kształceniowe z kompetencji społecznych i biznesowych
- wydarzenia incentive
- kierowanie personelem
Z satysfakcja gościmy Państwa w blogu i zapraszamy do wielokrotnych wizyt na tej witrynie.